تبلیغات

باران نبار

زنم در حال خرید است ،سرما میخورد

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

سنگ ببار  که به حق پنج تن له بشه بچسبه به کف خیابون !!!

تا کی میخواد پول منو هدر بده

اونطوری هم منو نگاه نکن